Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Cộng Đồng Máy In 3D RepRap Việt Nam - Vietnamese RepRap Community

Posted by RepRapVN 
Cộng Đồng Máy In 3D RepRap Việt Nam - Vietnamese RepRap Community
September 11, 2014 09:53PM
Đây là danh sách các trang cộng đồng RepRap Việt Nam

- Truy cập: TaoTac.com/RepRap/CongDong hoặc RepRap.vn để có được thông tin đầy đủ nhất về cộng đồng RepRap Việt Nam.

1/ Google
[plus.google.com] (Google+)

[plus.google.com] (Google+ Group)

[groups.google.com] (Google Group)

2/ Facebook
[www.facebook.com] (Facebook)

[www.facebook.com] (Facebook Group – nhóm này hoạt động tích cực nhất)

Edited 1 time(s). Last edit at 09/11/2014 09:54PM by RepRapVN.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login