Glossary/cs

From RepRap
Jump to: navigation, search

Toto je seznam běžných výrazů a zkratek používaných v RepRap komunitě. V české komunitě se často používají přímo anglické nebo počeštěné výrazy.


ABS

Akrylonitrilbutadienstyren, termoplast používaný jako materiál pro 3D tisk. Jedná se o kopolymer, kde se ke styrenu při polymerizaci přidají další monomery a tím vznikne materiál s lepšími vlastnostmi, než by byl polystyren. Příkladem vylepšené vlastnosti je křehkost polystryrenu. Termín ABS se často používá také jako zkrácený výraz pro filament z ABS.

ABS Juice

ABS rozpuštěný v acetonu. Používá se na sklo na desce, aby tištěné předměty lépe držely. Náhrady: kaptonová páska, lak na vlasy, ...

Cold End

Studená část extruderu. Stará se o posun materiálu do hotendu. Typicky se jedná o posun filamentu, ale existuje např i posun tavných trubiček. Existuje několik typů podle způsobu posunu filamentu:

 • Geared extruder - zpřevodovaný coldend. Za pomocí převodovky zvyšuje sílu vyvíjenou na filament. Umožňuje tak použití slabšího (tím i lehčího) motoru. Např. Wade's Geared Extruder
 • Direct (drive) extruder - přímý posun filamentu za pomocí kola se zářezy (zubatice, drive gear), upevněného na hřídeli motoru. Díky zářezům "drapne" zubatice filament a otočením motoru ho posune do hotendu. Filament bývá přitlačován na kolo se zářezy za pomocí páky s pružinou.
 • Bowden extruder - coldend a hotend je přes pneumatické push-fit spojky propojen hadičkou (typicky z PTFE) v které se posunuje filament. Jde tedy o princip bowdenu, který umožňuje umístění coldendu na jiné místo než je hotend. Tím dochází k úspoře váhy i místa. Využívá se zejména u tiskáren typu delta robot.

Deska (Bed)

Plocha na které stojí tištěný předmět při 3D tisku. Deska je většinou vyhřívaná, tzv. heatbed a je upevněná na stolku tiskárny.

Driver (Stepper motor driver)

Ovladač krokového motoru je speciální elektronický obvod generující impulsy v určitém sledu a délce. Tyto impulsy následně přes výkonovou část budí v přesném pořadí jednotlivá vinutí rotoru. Frekvence, pořadí a délka impulsů z řídícího obvodu řídí počet, smysl otáček rotoru a rovněž točivý moment stroje. (CS Wiki) Jedny z nejpoužívanější jsou StepStick/Pololu A4988.

Extrudér (Extruder)

Skupina částí, které zajišťují posun a extruzi materiálu pro tisk. Má dvě části:

 • Coldend: Stará se o posun materiálu. Natahuje materiál a tlačí ho do hotendu.
 • Hotend: Nahřívá a následně extruduje materiál, většinou skrz trysku.

Extruze (Extrusion)

Proces vytlačení materiálu. Probíhá většinou zahřátím materiálu pro tisk (typicky filamentu z nějakého termoplastu) a jeho následným tlačením (posunem filamentu v extrudéru). Rozehřátý materiál se stává roztaveným (kapalným) a následně projde tlakem skrz trysku.

EVA

Ethylenvinylacetát. Několik raných RepRap experimentů používalo tyčinky do tavné pistole, které jsou většinou z tohoto materiálu. Teplota tavení je přibližně 85°C

FDM

Fused Deposition Modeling. Termín fused deposition modeling a jeho zkratka FDM jsou zaregistrované ochranné známky Stratasys Inc. Rovnocenný výraz fused filament fabrication (FFF) byl ustanoven členy RepRap projektu, aby poskytl frázi, která může být bez omezení legálně používána.

FFF

Fused Filament Fabrication. Proces, kdy filament jednoho materiálu (plast, vosk, kov, atd.) je ukládán na / podél stejného (nebo podobného) materiálu tak, že vytváří spojení (za pomocí tepla nebo přilnavosti).

Filament

Má dvě použití:

 • Materiál z plastu, který je obvykle ve formě vláken/strun o průměru 1.75mm nebo 3mm používán jako surový materiál v 3D tiskárnách.
 • Extrudovaný plast (obvykle < 1 mm).

Mezi nejpoužívanější materiály patří PLA a ABS

G-code

Programovací jazyk pro ovládání číslicově řízených strojů (C/NC) včetně většiny RepRapů. STL soubory se za pomocí různých programů přetvoří na G-code, který je následně posílán do tiskárny ovládacím PC. Může být také uložen např. na SD kartu a vytištěn na tiskárně bez ovládacího PC, pokud to tiskárna umožňuje. Probíhá také vývoj alternativ k G-code.

Heatbed

Celým názvem Heated Bed. Je deska s vyhřívaným povrchem, který zabraňuje rychlému chladnutí tištěného předmětu. Rychlé nebo nerovnoměrné chladnutí způsobuje nežádoucí smršťování předmětu, ohýbání (warping, zejména rohů) a vytváření vnitřního pnutí. Napomáhá také k udržení předmětu na tiskové ploše.

Hot End

Horká část extruderu, ve které dochází nahřátím materiálu k jeho roztavení. To umožňuje extruzi jinak pevného materiálu skrz trysku. Každý materiál vyžaduje jinou teplotu hotendu. Rychlejší tisk také vyžaduje vyšší teplotu hotendu. Zjednodušená konstrukce běného hotendu:

 • Tryska (Nozzle) - skrz prochází už roztavený materiál. Může být vyměnitelná. Typické průměry trysek Přesnější tisk <- 0,20mm - 0,25mm - 0,30mm - 0,35mm - 0,4mm - 0,5mm - 0,6mm -> Rychlejší tisk (více materiálu vytlačeno najednou)
 • Heater block - část ve které dochází za pomocí topného tělesa k roztavení procházejícího materiálu. Bývá zde také umístěn termistor na regulaci teploty tavení.
 • Thermal/Heat-break - tepelná bariéra, která se snaží zabránit ztrátám z tavicí části.
 • Heat sink - chladič, teplo které přejde do této části je odvedeno většinou za pomocí ventilátoru. Nedochází pak k tavení materiálu už zde a hotend je možné v této části uchytit, protože jinde by se plastové uchycení hotendu roztavilo.

Infill

Výplň prostoru v perimetru. U 3D tisku způsobem nanášení extrudovaného filamentu nedochází většinou k přesnému tisku celé plochy jedné vrstvy, ale k vytvoření perimetru (obvodu) a následného vyplnění šrafováním vnitřní plochy. Míra vyplnění se obvykle udává v procentech.

Kaptonová páska (Kapton tape)

Tepelně odolná lepicí páska z polyamidu Kapton. Používá se jednak k uchycení topného tělesa nebo termistorů a jednak jako způsob ke zlepšení uchycení tištěného objektu na ploše desky.

Katalyzátor

Katalyzátor je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje), a přitom z ní vystupuje nezměněná (z CS Wiki).

Kopolymery

Polymery vzniklé ze spojení různých monomerů často z důvodu změny nevyhovujících vlastností základních monomerů. Typickým příkladem je ABS, které má jako základ styren.

Krokový motor (Stepper motor)

Motor, který se v rotaci pohybuje nespojitě (diskrétně). Umožňuje tak pootočení své hřídele o stabilní úhel v každém kroku (step). Běžně používané motory mají 200 kroků na jednu otáčku. Dojde tedy vždy k otočení hřídele o úhel kroku 1,8° (200 × 1,8° = 360° = 1 otáčka). To umožnuje přesný pohyb na ose RepRapu o známou vzdálenost nebo posun filamentu o známou délku a tím vytlačení požadovaného množství filamentu. K ovládání motoru se používá driver. Motor se může pohybovat také o menší vzdálenost než je jeden krok za pomocí techniky známé jako Microstepping.

Microstepping

Technika používaná k jemnějšímu posunu krokových motorů. Jde o v podstatě o simulování menších mezikroků než na které je motor stavěn. Například half-step, tedy 1/2 by měl umožnit rotaci o půl standardního kroku. U motoru s 200 kroky na otáčku by mělo dojít k posunu o 0,9° oproti standardnímu 1,8°. Slouží zejména ke zjemnění chodu motorů, snížení rezonance. Do určité míry se dá používat i pro dosažení vyšší přesnosti. Uvádí se, že některé motory dodržují přesnost v mezích dokonce až při 1/10. Vhodnější postup pro zvýšení přesnosti je použití motorů s více kroky na otáčku a/nebo s převodovkou. Typicky používané úrovně microsteppingu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Monomer

Molekula, která se za určitých okolností dokáže v dlouhých řetězcích spojovat a vytvářet tak větší molekuly, známé jako polymery. Monomer musí být schopný vytvářet dvě a více vazeb na ostatní monomery.

NEMA

Obvykle se používá jako označení velikosti krokového motoru:

 • NEMA 14 - Malý krokový motor používaný v Huxley a dalších modelech. Malá váhá i velikost, ale také menší výkon.
 • NEMA 17 - Střední krokový motor používaný v Mendel a mnoha dalších.
 • NEMA 23 - Velký a velmi výkonný krokový motor. Nevýhodou bývá rozměr a váha.

Nichrom

Slitina niklu, chromu a často i železa (není poté nemagnetická), která se používá jako odporový drát nebo topné těleso. Topných těles a odporových drátů se používá o hotendů a heatbedů.

Parametrické modelování

Vlastnost tvorby modelů, kdy lze snadno upravovat jednotlivé rozměry modelovaného objektu. CAD software umožňuje upravit délku některé z hran objektu, velikost díry, úhel sklonu plochy atd. pouhou změnou čísla v parametru rozměru. Lze tak například na pár kliknutí zvětšit díru pro větší šroub, aniž by nutně došlo k ovlivnění jiných rozměrů objektu. To je jednoduché oproti modelování za pomocí popisu povrchu objektu sítí trojúhelníků, které je používáno v STL souborech. Nativní formát několika užitečných softwarových balíčků umožňuje ukládat parametrické modely.

PEEK

Poly-ether-ether-keton. Termoplast s vysokou teplotou tavení a tím zároveň vysokou tepelnou odolností. Používá se jako tepelná bariéra v některých extruderech.

Perimetr

Výroba předmětu probíhá tak, že se obrys předmětu ve vrstvě obtáhne extrudovaným tiskovým materiálem. Tím se vytvoří perimetr, obvod vrstvy, stěna objektu. Obtažení může být vícenásobné a tím vzniká více perimetrů. Takto obtažený obvod vrstvy se následně vyplní (Infill), zjednodušeně řečeno za pomocí šrafování vnitřku tiskovým materiálem. Analogií může být kresba, kdy nakreslíme tužkou obrys postavy (perimetr), který nám dá prostor v kterém se můžeme pohybovat. A pak pastelkou vyplníme plochu postavy (infill).

PLA

PolyLactic Acid - Polylaktidová kyselina. Biodegradovatelný termoplastický polymer používaný jako materiál pro 3D tisk. Podobně jako u ABS se termín PLA používá i jako obecný název pro filament z PLA.

Plnidlo (Filler)

Plnidla jsou pevné materiály, které jsou přidávány do polymerů (nebo cementů a jiných pojiv) a nijak s nimi chemicky nereagují. Zůstávají inertní, ale přidávají požadované mechanické nebo jiné vlastnosti do vzniklé směsi. Může jít například o změnu hustoty materiálu, jeho zpevnění (typicky za pomocí vláken), zvýšení odolnosti proti oděru a nebo zlepšení tepelných vlastností. Může jít ale také o filler, který slouží pouze pro zředění materiálu kvůli nižší ceně tisku.

PVA

Polyvinylalkohol je ve vodě rozpustný syntetický polymer používaný pro 3D tisk. Používá se často jako podpěrný materiál. Objekt který má část ve vzduchu pod takovým úhlem, že by se jinak při tisku ohnula nebo propadla je podepřen dočasnou vzpěrou z PVA. Po vytvrzení se objekt i se vzpěrou může dát do vody, vzpěra se rozpustí a zůstane pouze zamýšlený objekt i s jinak problematickou částí. K takovému tisku se často používají extrudery schopné tisku z více materiálů zároveň.

PTFE

Polytetrafluorethylen (Teflon). Kluzký termoplast používaný v části hotendu pro snadný posun filamentu v extruderu a nebo pro bowdenové extrudery jako transportní cesta pro filament.

Raft

Technika používaná k zabránění ohýbání modelu (warp,warping) chladnutím při tisku. Tištěný objekt se umístí až na 'raft' z odstranitelného materiálu, než aby seděl přímo na desce. Probíhá to většinou tak, že se vytiskne destička s povrchem větším než následně tisknutý objekt a až na ní se dále tiskne objekt. Destička se po vytvrdnutí objektu odstraní. Tato technika se používá zejména na nevyhřívaných deskách a také při tisku velmi malých objektů nebo objektů s tenkými výstupy.

RAMPS

RepRap Arduino Mega Pololu Shield - jedna z nejrozšířenějších "oficiálních" elektronik. Používá se k řízení RepRapu.

RepRap

RepRap se používá ve dvou smyslech:

 • RepRap jako tiskárna - stroj umožňující rapid prototyping, který je schopný vyrobit podstatnou část svých vlastních součástek.
 • RepRap jako projekt - RepRap projekt si klade za cíl umožnit výrobu stolních RepRap tiskáren.
To reprap
Vytisknout něco na RepRapu.
Reprappable
Schopnost objektu být vytištěný na RepRapu.

Více na: About

RepStrap

Na rozdíl od RepRapu neumožňuje vytištění podstatné části vlastních dílů a neumí se tak dobře sám replikovat. Umožňuje však tisk dílů pro výrobu opravdového RepRapu. Příkladem je WolfStrap, který je vyroben ze "dřeva a kovu". Lze na něm však vytisknout díly na výrobu opravdového RepRapu. Dá se říct, že to byla většinou nouzová technika, používaná zejména pokud se člověk nemohl dostat k dílům na RepRap. Dnes však lze už díly na RepRap snadno získat. Související: Vaše dostupné nástroje

RP

Rapid prototyping. Umožňuje výrobu prototypů v řádu hodin na "3D tiskárně" oproti objednání výroby modelu podle výkresů, které může trvat dny i týdny.

Řemen

Ozubený řemen. Většinou vyztužený ocelovou vložkou nebo skelným vláknem, aby se zabránilo natahování řemenu, nepřesnostem a zlepšil se přenos tažné síly. Používá se k přenosu pohybu z motorů na ostatní části tiskárny, zejména pro posun na osách. Nejčastěji se používají T2.5, GT2 a T5.

Řemenice

Ozubené kolo připevněné na hřídeli motoru, které hýbe s ozubeným řemenem. Může být i tištěná. Typově musí odpovídat použitému řemenu a naopak.

Stolek

Jedná se o rovnou a tvrdou plochu, která se může pohybovat s tištěným předmětem v některé/ých osách. Některé tiskárny však mají stolky nepohyblivé, předmět pak stojí na místě a hýbe se pouze extruder ve všech osách, příkladem je delta robot tiskárna Rostock.

Vozík

Část pohybující se na ose. Používá se spíše přímo pro část, na které je upevněn extruder. Může ale být chápán i jako vozík stolku.

STL

STereoLitography - doporučený formát souborů, který používá většina stereolitografických CAD software k popisu 3D objektů. Návrhový program (např. AoI) umožňuje vytvořit .STL soubor, který může být poslán na tiskárnu (s případným mezikrokem převedení na G-code) nebo použit k vyrendrování objektu pro potřeby vizualizace.

Možné alternativy k STL se probírají v specifikaci komunity pro vylepšení STL souborů.

Viskozita

Zjednodušeně jde o veličinu u kapalin, která vyjadřuje jejich odpor k proudění. Při vysoké viskozitě bude materiál obtížně extrudován a nebo se nebude vhodně roztékat na tisknutém předmětu. Naopak materiál s příliš nízkou viskozitou se bude před vytvrzením roztékat a může tak dojít k nežádoucí změně tvaru objektu.

Vitamín (Vitamin)

Jde o části potřebné k sestavení RepRapu, které však na RepRapu nemohou být (prozatím) vytištěny. Příkladem toho mohou být šrouby.

Wade's Extruder

Alternativa ke standardnímu extrudéru